Partijen

Hier staat een overzicht van de partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het betalingsverkeer in Nederland.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is een naamloze vennootschap (NV) waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van de directie. Als zelfstandig bestuursorgaan oefent DNB prudentieel toezicht uit op financiële instellingen. DNB maakt onderdeel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en is medeverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid in de landen die de euro hebben ingevoerd, en voor taken in het betalingsverkeer.

http://www.dnb.nl/

Europese Centrale Bank

 

De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen samen het Eurosysteem, het centrale-bankstelsel van het eurogebied. Het hoofddoel van het Eurosysteem is het handhaven van prijsstabiliteit: het waarborgen van de waarde van de euro. Het Eurosysteem is de monetaire autoriteit van het eurogebied.

De taken van het ESCB en van het Eurosysteem zijn opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Zij worden uiteengezet in de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB). De Statuten zijn als protocol aan het Verdrag gehecht.

In de Verdragstekst wordt gerefereerd aan het ‘ESCB’ in plaats van het ‘Eurosysteem’. De tekst is opgesteld op basis van de veronderstelling dat alle EU-lidstaten de euro zullen invoeren. Tot dan zal het Eurosysteem de taken verrichten.

Doelstellingen

“Het hoofddoel van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit”.

En: “Onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het algemene economische beleid in de Gemeenschap teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 omschreven doelstellingen van de Gemeenschap.” (Verdrag (artikel 105, lid 1))

De doelstellingen van de Unie (artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie) zijn een hoog niveau van werkgelegenheid en duurzame, niet-inflatoire groei.

Fundamentele taken

Krachtens het Verdrag (artikel 105, lid 2), bestaan de fundamentele taken uit:

 • Het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van het eurogebied;
 • Het verrichten van valutamarktoperaties;
 • Het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten van het eurogebied (zie portefeuillebeheer);
 • Het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer.

Verdere taken

 • Bankbiljetten: de ECB heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen het eurogebied.
 • Statistieken: in samenwerking met de nationale centrale banken verzamelt de ECB de benodigde statistische gegevens, hetzij bij de bevoegde nationale autoriteiten hetzij rechtstreeks bij de economische partijen.
 • Financiële stabiliteit & toezicht: het Eurosysteem draagt bij tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel.
 • Internationale en Europese samenwerking: de ECB onderhoudt een werkrelatie met de relevante buitenlandse instanties, organen en fora zowel als wanneer het taken betreft die aan het Eurosysteem zijn toevertrouwd.

Meer informatie staat op de website van de Europese Centrale Bank.

http://www.ecb.int/

Het algemene gedeelte van de website van de ECB is ook in de Nederlandse taal te lezen.

http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/index.nl.html

Informatie op de ECB website over:

 • de rol van de ECB in het betalingsverkeer, effectenafwikkeling en financiële markten
 • TARGET and TARGET2, the  Single euro payments area (SEPA),
 • het Correspondent Central Banking Model (CCBM) en collateral issues;
 • de contact groepen met marktpartijen van de ECB.

is te vinden via onderstaande link.

http://www.ecb.int/paym/html/index.en.html

Een overzicht van de publicaties van de ECB over betalingsverkeer is te vinden via de link:

http://www.ecb.int/pub/pub/paym/html/index.en.html

Ministerie van Financiën

 

Het Ministerie van Financiën is wetgever. Tevens is zij verantwoordelijk voor het muntwezen in Nederland: formeel worden euromunten uitgegeven door het Ministerie. Het Ministerie van Financiën is aandeelhouder van de Koninklijke Nederlandse Munt en opdrachtgever van de productie van euromunten.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Meer informatie

Zie ook Koninklijke Nederlandse Munt

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil een economisch toonaangevend Nederland realiseren.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Er vallen drie zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) onder het Ministerie van Economische Zaken: de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er vallen acht diensten en agentschappen onder het Ministerie van Economische Zaken, waaronder de Consumentenautoriteit en het Centraal Planbureau.

Consumentenautoriteit

 

De Consumentenautoriteit is de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel. De Consumentenautoriteit bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, met als uitgangspunt de economische belangen van consumenten. Het aanpakken van collectieve inbreuken en het vergroten van kennis over rechten en plichten zijn daarbij de belangrijkste taken. De Consumentenautoriteit is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Consumentenautoriteit heeft de bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen van consumentenregels uit het Burgerlijk Wetboek, de Prijzenwet en de Colportagewet.

http://www.consumentenautoriteit.nl/

Centraal Planbureau

 

Het Centraal Planbureau is opgericht als een inhoudelijk onafhankelijke organisatie en heeft een eigen extern adviesorgaan. Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland. Het CPB informeert met zijn analyses niet alleen politici en beleidsmakers, maar ook maatschappelijke organisaties, wetenschap en het algemeen publiek.

http://www.cpb.nl/

Nederland kent 3 planbureaus, die elk hun eigen invalshoek hebben. Naast het CPB zijn dit:

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport uitgebracht over winkelen in het internettijdperk. Daaruit blijkt dat de toenemende populariteit van het internet traditionele winkeliers kansen biedt voor extra verkoop, maar dat het ook leidt tot het verdwijnen van bepaalde winkels. De opstellers van het rapport stellen dat met name in de binnensteden het winkellandschap fors zal veranderen. Reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, cd-winkels en boekhandels verdwijnen zelfs grotendeels uit het straatbeeld als gevolg van de concurrentie van het internet

 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

 

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te bevorderen. Hierdoor ontstaan meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor consumenten.

http://www.opta.nl/

Nederlandse Mededingingsautoriteit

 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet toe op naleving van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. De NMa is vanaf 1 januari 1998 actief als toezichthouder op de mededinging. Meer informatie over de NMa is te vinden op de website.

http://www.nmanet.nl/

Jaarlijks publiceert de NMa een monitor over ontwikkelingen in de financiële sector.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

http://www.cbs.nl/

De CBS publiceert jaarlijks een rapport over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in Nederland, De digitale economie.

CentiQ, Wijzer in geldzaken

 

CentiQ, Wijzer in geldzaken, is een platform waarop partijen in de financiële sector, de overheid, consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken. Doel is om de financiële kennis en vaardigheden van de Nederlandse consument te verbeteren en een actievere houding van de financiële consument te bewerkstelligen.

CentiQ is op 10 november 2006 opgericht door Laura van Geest, thesaurier-generaal van het ministerie van financien. Aanleiding voor de oprichting zijn de steeds complexere financiële producten waarmee consumenten te maken krijgen en waar ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een keuze uit moeten maken. Ook is de toename van schulden bij groepen consumenten en de toename van de hoogte van deze schulden, aanleiding tot oprichting van het platform. Het platform sluit aan bij initiatieven die al door partners zijn genomen.

http://www.wijzeringeldzaken.nl/

Koninklijke Nederlandse Munt

 

De Koninklijke Nederlandse Munt produceert euromunten in opdracht van het Ministerie van Financiën.

http://www.knm.nl/

Europese Commissie

 

De Europese Commissie (formeel de Commissie van de Europese Gemeenschappen) belichaamt en behartigt het algemeen belang van de Europese Unie. De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement. De Commissie zetelt in Brussel.

De commissie bestaat uit 27 leden, elke lidstaat levert één lid. De voorzitter wordt gekozen’door de regeringen van de lidstaten. Ook de leden van de commissie worden door hun nationale regeringen voorgedragen.

De Europese Commissie heeft op de website meer informatie over wat ze doet op het gebied van betalingsverkeer in Europa.

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm

Meer informatie

 

Over wetgeving

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/legislation_en.htm

Over SEPA

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Over de Europese Richtlijn voor betaaldiensten (Payment services directive)

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Over internationale betalingen in Euro´s

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm

Over informatieverplichtingen voor betaaldienstverleners over de betaler bij transacties

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/transfers/index_en.htm

Over elektronische betalingen

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/noncash_en.htm

Over fraude

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/fraud/index_en.htm

Overzicht van links naar websites van organisaties op Europees niveau

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/links_en.htm

Algemene informatie over financiële dienstverlening van de Europese Commissie

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_24_en.htm

Autoriteit Financiële Markten

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Door middel van normoverdracht en voorlichting aan professionele marktpartijen draagt de AFM bij aan de goede werking van de financiële markten. Ook houdt de AFM een lijst bij met financiële instellingen die een vergunning of een vrijstelling hebben bij de AFM. Meer informatie over de AFM staat op de website.

http://www.afm.nl/

Nederlandse Vereniging van Banken

 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele banken overstijgen. De diversiteit aan gesprekspartners, het grote Europese belang en het continu veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, vragen om bundeling van krachten. Daarom voert de NVB namens haar leden overleg met toezichthouders, de Nederlandse overheid en vele maatschappelijke en belangenorganisaties. Ook arbeidsvoorwaardenoverleg voor de banksector behoort tot de taken van de NVB. Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de NVB lid van de Banking Federation of the European Union. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB.

http://www.nvb.nl/

European Payments Council

 

Europese banken hebben in 2002 de European Payments Council (EPC) opgericht om SEPA voor te bereiden. In de EPC komen de banken tot Europese interbancaire verwerkingsafspraken voor de belangrijkste basis-betaalinstrumenten: Het betreft de overboeking, de automatische machtiging en de transacties met een betaalpas.

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

Currence

 

Currence is een organisatie die verantwoordelijk is voor nationale collectieve betaalproducten en het faciliteren van marktwerking en transparantie met behoud van de kwaliteit en veiligheid van het betalingsverkeer in Nederland.  Currence is op 1 januari 2005 opgericht op initiatief van acht Nederlandse banken (ABN AMRO, Rabobank, ING, Fortis, SNS, BNG, Friesland Bank en Van Lanschot Bankiers).

http://www.currence.nl/

Equens

 

Equens verwerkt transacties in het elektronisch betalingsverkeer. De infrastructuur verwerkt jaarlijks ruim 6,5 miljard transacties, verricht met verschillende betaalproducten. Equens verzorgt transacties zowel binnen Nederland en Duitsland als daarbuiten. Tot 21 september 2006 heette Equens Interpay. Op die datum werd bekend gemaakt dat Interpay is gefuseerd met het Duitse Transaktionsinstitut. Equens is de eerste grensoverschrijdende transactieverwerkende instelling in Europa. Binnen Equens Nederland is Risk Management, afdeling Fraud control het centrale meldpunt voor diverse vormen van bancaire fraude. Fraud Control verzorgt voor verschillende financiële instellingen zowel preventief als repressief de fraudebestrijding op diverse bancaire producten en diensten.

http://www.equens.com/

Thuiswinkel.org

 

Thuiswinkel.org is een branchevereniging die de belangen behartigt van alle bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het verkopen ‘op afstand’ van producten en diensten aan consumenten via internet, catalogus, post, telefoon, et cetera.

http://www.thuiswinkel.org/

Overzicht publicaties van Thuiswinkel.org: http://www.thuiswinkel.org/1-website/nieuws/publicaties/publicaties

MKB-Nederland

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is een organisatie van branchebureaus en regionale ondernemers. De vereniging heeft als doel het creëren van een gunstig ondernemersklimaat. Haar activiteiten zijn gericht op het aantrekkelijker maken van het zelfstandig ondernemerschap. MKB-Nederland probeert dit doel te bereiken met belangenbehartiging en dienstverlening.

www.mkb.nl

Detailhandel Nederland

 

Detailhandel Nederland is de overkoepelende organisatie van de totale detailhandel in Nederland. Het is het samenwerkingsverband van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland. Het stelt zich ten doel de belangenbehartiging van de detailhandel in Brussel en Den Haag te optimaliseren en te versterken. De Raad Nederlandse Detailhandel treedt in het Platform op namens de filiaal- en grootwinkelbedrijven. De Nationale Winkelraad treedt op namens de zelfstandige ondernemers in de detailhandel en het winkelambacht. Door deze samenwerking kunnen het grootwinkelbedrijf (GWB) en het midden- en kleinbedrijf (MKB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

Wat doet Detailhandel Nederland?

Detailhandel Nederland heeft als belangrijkste speerpunten: Betalingsverkeer, Winkelcriminaliteit, Bereikbaarheid en Europa. Onderwerpen waar het Platform zich intensief mee bezighoudt, zijn de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel en de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen.

Met de uitbreiding van de Europese Unie (EU) in 2004 wordt de invloed van Brussel steeds groter. Het Platform volgt het werkprogramma van de EU nauwlettend om zo vroeg mogelijk te signaleren wat er in Brussel speelt (gaat spelen) en te anticiperen op de effecten hiervan op de detailhandel. De activiteiten van het Platform worden gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

De Nederlandse detailhandel

In de Nederlandse detailhandel werken bijna 710.000 mensen in 120.000 winkelbedrijven en is daarmee de grootste bedrijfstak in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2005 71,4 miljard euro. In de hele Europese Unie werken ongeveer 14.6 miljoen mensen in de detailhandel in 3.311.647 ondernemingen met een totale omzet van ongeveer 1.790 miljard euro.

Lobby & Communicatie

Om de doelstellingen na te streven, gebruikt het Platform Detailhandel Nederland meerdere instrumenten. Overleg met de overheid en andere overlegstructuren zorgen ervoor dat de stem van de detailhandel wordt gehoord. Algemene informatie, persberichten, publicaties en de agenda van het Platform zijn terug te vinden op de website.

http://www.dedetailhandel.nl/

Raad Nederlandse detailhandel

 

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is de centrale overkoepelende werkgeversorganisatie van de detailhandel en andere vormen van commerciële samenwerking, zoals franchiseorganisaties en in- en verkooporganisaties. Wij kennen als koepelorganisatie een zogenaamd ‘getrapt’ lidmaatschap. De detailhandelsondernemingen zijn lid van de brancheverenigingen, die op hun beurt lid zijn van de RND. Met de aangesloten brancheverenigingen vertegenwoordigt de RND het overgrote deel van de grootwinkelbedrijven en daarmee een belangrijk deel van de detailhandel in Nederland.

Wat doet de RND?

De RND behartigt op nationaal en Europees niveau de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden. Ook behartigt de RND de belangen van zijn leden in de besturen van andere organisaties. Wij spelen bovendien actief, snel en adequaat in op alle voor de detailhandel relevante onderwerpen en ontwikkelingen en onderhouden hiervoor de noodzakelijke contacten. Daarbij richten wij ons op algemene onderwerpen die de detailhandel betreffen; branchespecifieke onderwerpen vallen onder de betreffende branchevereniging. De aandachtsgebieden van de RND zijn: arbeidszaken, betalingsverkeer, criminaliteit, e-business, regionale belangenbehartiging en ruimtelijke ordening (en milieu). Het Bureau Arbeidszaken van de RND fungeert als vraagbaak en adviesbalie voor leden van de brancheverenigingen en voert tevens, aan werkgeverszijde, CAO-onderhandelingen.

RND en Platform Detailhandel Nederland

De RND heeft een samenwerkingsverband met de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (NWR): het Platform Detailhandel Nederland. Het doel van deze samenwerking is dat het grootwinkelbedrijf (GWB) en het midden- en kleinbedrijf (MKB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Daarmee wordt de belangenbehartiging bij de Nederlandse en Europese overheid voor de gehele detailhandel geoptimaliseerd. Het Platform Detailhandel Nederland houdt zich bezig met onder meer de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel en de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen. Ook op Europees niveau is het Platform Detailhandel Nederland zeer actief.

http://www.raadnederlandsedetailhandel.nl/

Koninklijke Horeca Nederland

 

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is dé brancheorganisatie voor de horecaondernemer en telt 20.000 leden.

http://www.khn.nl

Vereniging Nederlandse Petroleum industrie

 

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt de zeven petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations. De VNPI behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau. De organisatie interpreteert de gevolgen van wet- en regelgeving voor haar leden. Daarnaast staat ze belangstellenden te woord en zet waar nodig standpunten uiteen om aanpassing in het beleid te bewerkstelligen. Deze hebben betrekking op het collectieve beleid van de leden en zijn niet in strijd met vrije marktwerking.

http://www.vnpi.nl

Consumentenbond

 

De Consumentenbond is een vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van consumenten. De bond geeft een blad uit, de Consumentengids. Belangrijke functies van de Consumentenbond zijn onder andere het beleidsmatig lobbywerk om voor consumenten goede regels te laten creëren door de overheid en het deelnemen aan overleg met brancheorganisaties om algemene voorwaarden te laten opstellen die recht doen aan de positie van de consument. Daarnaast worden voor groepen consumenten die problemen hebben met hetzelfde bedrijf, gezamenlijke acties opgezet om de problemen opgelost te krijgen.

http://www.consumentenbond.nl/

De Consumentenbond heeft een brochure met standpunten ten aanzien van het betalingsverkeer op de website staan.  

Consuwijzer

 

ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen drie toezichthouders die onder het Ministerie van Economische Zaken vallen; de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta).

ConsuWijzer geeft consumenten praktisch advies over hun rechten. Voor een eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten is het belangrijk dat consumenten voldoende kennis hebben van hun rechten en plichten en weten waar ze hun recht kunnen halen. ConsuWijzer geeft die informatie en bestaat uit een website met informatie over rechten en plichten als consument, tips, voorbeelden en doorverwijzingen naar relevante instanties. Vooralsnog geeft ConsuWijzer alleen praktisch advies aan consumenten. Ondernemers kunnen terecht op de website van de Consumentenautoriteit. Daar kunt u informatie vinden over uw rechten en plichten als ondernemer.

http://www.consuwijzer.nl/

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

The European Consumers´ Organization

BEUC is opgericht in 1962 door de consumentenorganisaties van België, Frankrijk, Nederland, Itali.e en Duitsland. In 2006 is BEUC uitgegroeid tot een organisatie met 40 nationale consumentenorganisaties uit 30 Europese landen. BEUC beschouwt het als haar taak om de belangen van haar leden en van de belangen van consumenten in Europa. Naast de lobbyactiviteiten op Europees niveau vertegenwoordigt BEUC consumenten ook formeel in Europese beslissingsprocessen. BEUC heeft een zetel in de European Consumer Consultative Group (ECCG) en participeert tevens in verschillende adviesgroepen van de Europese Commissie, waaronder de Internal Market DG’s Payment Systems Market Group (PSMG).

http://www.beuc.org/

Buiten Europa, houdt BEUC goede banden met haar ´grote zus´, de internationale consumentenorganisatie Consumers International (CI). Daarnaast heeft ze een actieve rol in de TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD), gericht op het verbeteren van de contacten met consumentenorganisaties in de Verenigde Staten.

ANBO

 

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) voor 50-plussers is een vereniging van, voor en door 50-plussers. De nu bijna 180.000 leden zijn aangesloten bij een van de meer dan 500 lokale afdelingen. De ANBO stelt zich ten doel op te komen voor de individuele en collectieve rechten en belangen van de leden. Meer informatie staat op de website.

http://www.anbo.nl/

Unie KBO

 

De Unie KBO is met 300.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast neemt ledenservice een belangrijke plaats in binnen de organisatie: belastingadvies, juridische- of algemene consumenteninformatie zijn aan de orde van de dag. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Unie KBO is voorwaarden te scheppen zodat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

http://www.uniekbo.nl/

Viziris

 

Viziris (voorheen de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang) komt op voor de medische en maatschappelijke belangen van alle mensen met een visuele beperking in Nederland, onder het motto ‘oog voor een toegankelijke wereld’. Vijf toonaangevende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking hebben besloten om vanaf 1 januari 2007 de bestaande samenwerking fors te intensiveren in de nieuwe netwerkorganisatie Viziris. Viziris is van:
Glaucoomvereniging; MD Vereniging; Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS); Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG); Retina Nederland (RN).

http://www.viziris.nl/

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland

 

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) behartigt de belangen van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Wanneer de belangen één specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen, is de CG-Raad de organisatie die de collectieve belangen behartigt. Door landelijk de krachten te bundelen is de CG-Raad een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en het bedrijfsleven.

http://www.cg-raad.nl/

 

Gebruikersplatform Betalingsverkeer

 

Gebruikersplatform betalingsverkeer
Het gebruikersplatform betalingsverkeer vertegenwoordigt fondswervende instellingen in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

http://www.vfi.nl/

Geef een reactie

Drempelvrij